Nagradna igra

Na sljedećem linku možete pronaći pravila naše nagradne igre:

 *odobrena od strane Ministarstva financija rješenjem od dana 6. rujna 2017., Klasa: UP/I-460-02/17-01/498, Urbroj: 513-07-21-01/17-3


 Popis dobitnika:

Senija Halilović
Vlado Hofman
Marija Andreić
Branka Dujić
Hrvoje Pavleković
Đuro Kašovski
Sunčica Kovačić
Bojana  Križić
Ljiljana Rogić Tarle
Saraja Gluhak