Često postavljana pitanja

Odaberite pitanje kako bi vidjeli odgovor. Odabirom novog pitanja ili ponovnim odabirom trenutnog pitanja uklanja se prikaz odgovora.

1. Preuzmite zahtjev za dostavu mjernih podataka: preuzimanje

2. Popunite i ovjerite zahtjev za dostavu mjernih podataka 
    (potrebno je popuniti samo: Naziv, Adresa, OIB, Datum, Potpis, Pečat)

3. Pošaljite nam Zahtjev na fax: 01 6387 452 ili skeniran e-mailom na: info@rweenergija.hr

4. Naši analitičari izrađuju ponudu - na osnovu vaših mjernih podataka u zadnjih 12 mjeseci

5. Ukoliko Vam naša ponuda odgovara potpisuje se ugovor

6. Sve ostalo ćemo mi odraditi za vas! 

 • Vaš zahtjev nama omogućuje izradu ponude
 • Zahtjev  Vas na ništa ne obvezuje.
 • Izrada individualne ponude je besplatna i neobvezujuća.

                                                                                         

Treba naglasiti kako je kod nas promjena opskrbljivača:

 • Jednostavna - Vi trebate samo potpisati potrebne dokumente. Sve ostalo mi ćemo rado odraditi za Vas.
 • Brza - Ovisno o vašem ugovoru prijelaz na novog dobavljača može biti izvršen od 1. u sljedećem mjesecu ili po isteku otkaznog roka u vašem sadašnjem ugovoru.
 • Besplatna - Ne naplaćuju se nikakve naknade ili penali za promjenu dobavljača. Nema ograničenja u broju promjena dobavljača.
 • Bez zahvata na Vašim instalacijama - Promjena opskrbljivača električne energije ne zahtijeva apsolutno nikakve zahvate na vašim postojećim instalacijama.
 • Opskrba je sigurna - Za sigurnost opskrbe i stabilnost sustava brine se HEP ODS. Zato njima plaćate Mrežarinu. U slučaju da se bilo što dogodi s vašim opskrbljivačem struje, vašu opskrbu automatski preuzima HEP ODS - dok ne izaberete novog dobavljača.
 • Način očitanja brojila ostaje nepromijenjen - Brojila i dalje očitava HEP ODS i rezultate očitanja dostavlja nama.

Niste našli odgovor na svoje pitanje?

Svakako nam se javite. Mi smo tu za vas!

Kontaktirajte nas od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati na broj telefona +385 1 6427 100

Što se promijenilo:

 • HEP Opskrba nije jedini opskrbljivač el. energijom.
 • I vi možete izabrati opskrbljivača koji vam nudi najbolju i najpovoljniju uslugu.

Što se nije promijenilo:

 • Korisnici i dalje imaju garantiranu i sigurnu opskrbu el. energijom. Struja i dalje dolazi k vama iz elektrana po vodovima.
 • HEP ODS – Elektra je i dalje vlasnik vodova i trafostanica.
 • HEP ODS – Elektra i dalje očitava vaša brojila.
 • HEP ODS – Elektra je odgovoran za sve hitne intervencije i eventualne prekide opskrbe

Povlašteni kupac je svaka pravna ili fizička osoba u Republici Hrvatskoj koja je stekla status kupca električne energije temeljem ugovora o priključenju. Prema Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15) svaki kupac može slobodno odabrati jednog od opskrbljivača. 


HEP ODS nudi svim svojim kupcima mogućnost plaćanja utrošene električne energije temeljem dostavljenog očitanja brojila. Za ostvarivanje ovog prava, kupac treba HEP ODS-u poslati Zahtjev za samoočitanje brojila  temeljem kojeg će kupac sam očitavati svoje brojilo i očitanja redovito dostavljati HEP ODS-u jednom mjesečno. Očitanja je kupac dužan dostavljati HEP ODS-u u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca putem:

 • web aplikacije „Moj račun“,
 • telefonskog govornog automata (0800 0555),
 • besplatnog kontakt broja Vaše Elektre.


Na temelju dostavljenog očitanja brojila utvrdit će se iznos mjesečne novčane obveze kupca. 

 • Ukoliko kupac ima probleme s prekidima napajanja ili s kvalitetom isporuke električne energije ima pravo obratiti se u mjesno nadležno distribucijsko područje odnosno pogon Operatora distribucijskog sustava (Elektra).
 • U skladu sa Mrežnim pravilima Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati standardnu kvalitetu električne energije (napon, frekvencija, valni oblik), kao i dopušteni broj i trajanje prekida tijekom 1 godine.
 • To je obračunski element koji je zakonom propisan (Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 155/2009) kao obveza svakog kupca električne energije u cilju prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije.
 • Na računima za utrošak električne energije naknada za poticanje u 2010.g. iznosi 0,005 kn po kWh + PDV.
 • Obveza opskrbljivača je da se sva prikupljena sredstva naknade za poticanje OIE transferiraju u HROTE, a koji je tim sredstvima dužan otkupljivati električnu energiju od povlaštenih proizvođača.

 • Mrežarina je neslužbeni naziv za naknadu korištenja prijenosne i distribucijske mreže koja se obračunava prema Tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja prijenosne i distribucijske mreže.
 • Obračunski elementi su utrošena električna energija u višoj tarifi, utrošena električna energija u nižoj tarifi, angažirana snaga u doba više tarife, prekomjerno preuzeta jalova energija i naknada za mjernu uslugu.
 • Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.
 • Obračunsko mjerno mjesto također može biti ali i ne mora, mjesto predaje, odnosno preuzimanja električne energije, a koje predstavlja mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti energetskog subjekta i kupca.

Kupac električne energije, odnosno stari vlasnik nekretnine, kod promjene vlasništva nad nekretninom dužan je:

 • u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnijeti opskrbljivaču Zahtjev za raskid Ugovora
 • uz podneseni zahtjev priložiti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, a sve isprave mora ovjeriti javni bilježnik)
 • omogućiti očitanje brojila
 • platiti sve novčane obveze temeljem obračuna prema očitanju brojila

U slučaju kada i stari i novi vlasnik nekretnine istodobno podnose svoje zahtjeve te donose usuglašeno očitanje (stanje brojila), koje ne odudara od očekivanog stanja - očitanje brojila nije preduvjet za sklapanje Ugovora.

Da bi postali kupac električne energije, morate biti vlasnik nekretnine - građevine ili s vlasnikom građevine, a uz suglasnost operatora sustava, sklopiti Ugovor o prijenosu, kojim vlasnik svoja prava i obveze prenosi na vas.

Od 1. srpnja 2008. godine, tržište električne energije u Republici Hrvatskoj otvoreno je za sve kupce. Svi kupci električne energije stekli su status povlaštenog kupca u opskrbi električnom energijom. To znači da svi kupci imaju mogućnost izbora opskrbljivača električnom energijom, sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Ukoliko kupac želi izabrati novog opskrbljivača, s njim treba sklopiti ugovor o opskrbi, a s operatorom mreže ugovor o korištenju mreže. Povlašteni kupac, dakle, sklapa poseban ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem i neovisno o tome, ugovor/ugovore o korištenju mreže s operatorom mreže. Na temelju tih ugovora kupac prima i odvojene račune za usluge obuhvaćene pojedinim ugovorom.

Ugovor o korištenju mreže kupac zaključuje s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, ovisno o tome na čiju je mrežu priključen. Ukoliko kupac posjeduje veći broj obračunskih mjernih mjesta, s operatorom mreže sklapa veći broj ugovora o korištenju mreže kojima se reguliraju uvjeti korištenja mreže na svim obračunskim mjernim mjestima kupca. Svi kupci priključeni na niskonaponsku i srednjenaponsku mrežu sklapaju ugovor o korištenju mreže s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.. S obzirom da se radi o reguliranoj djelatnosti, iznose naknada za korištenje mreže propisuje i donosi Vlada RH.

Kupci koji izaberu novog opskrbljivača dobivati će dva računa – jedan za korištenje mreže od operatora mreže s kojim su sklopili ugovor i drugi za energiju i opskrbu od novog opskrbljivača.


Neovlaštenom potrošnjom - krađom električne energije, sukladno zakonskoj regulativi, smatra se:

 • samovoljno priključenje na elektroenergetsku mrežu
 • korištenje električne energije bez ili mimo mjernih uređaja
 • onesposobljavanje mjernih uređaja
 • davanje netočnih podataka koji utječu na obračun
 • kada kupac troši električnu energiju preko mjerila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili je oštećena plomba

NEOVLAŠTENA POTROŠNJA JE:

 • opasna - neovlaštene radnje na mjernom mjestu i priključku mogu prouzročiti požar i biti opasne za život
 • protuzakonita - neovlaštena potrošnja je kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine (Zakon o energiji, NN 68/2001)
 • skupa - nakon otkrivanja neovlaštene potrošnje, obračunava se količina potrošene, a nenaplaćene električne energije, u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/2006) i Pravilnikom o sprječavanju neovlaštene potrošnje električne energije.

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije (OIE) jedan je od strateških ciljeva energetske politike EU, iskazan i kroz europsko energetsko zakonodavstvo, odnosno Direktivu o promicanju uporabe električne energije iz OIE. Tom se Direktivom od zemalja članica traži uspostava sustava poticaja za OIE. Svaka država članica EU postavlja svoj nacionalni cilj za proizvodnju električne energije iz OIE, a Hrvatska je, kao zemlja kandidat, to učinila sredinom 2007. godine, donošenjem Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnje potiče.

Temeljem Uredbe Vlade RH od 1. srpnja 2007. godine naknada za poticanje uporabe OIE naplaćuje se od svih kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj. Uredbom je definirana jedinična naknada koja se izražava u kunama po potrošenom kilovatsatu električne energije (kn/kWh).

Iznos naknade vidljiv je na računima za električnu energiju, odnosno periodičnim obračunima (kod kupaca u akontacijskom sustavu), koje kupcima dostavlja njihov opskrbljivač. Naknada za poticanje uporabe OIE za proizvodnju električne energije u 2010. godini iznosi: 0,005 kn/kWh + PDV.

Za one koji žele doznati nešto više o sustavu prikupljanja naknade za poticanje uporabe OIE i načinu trošenja prikupljenih sredstava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pripremilo je letak Kako građani doprinose ulaganju u obnovljive izvore energije.

Niste našli odgovor na svoje pitanje? Svakako nam se javite. Mi smo tu za vas! Kontaktirajte nas od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 17:00 sati na broj telefona +385 1 6427 100

 • elektroenergetski sustav - skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila
 • elektroenergetska mreža - mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije
 • priključak - sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu
 • obračunsko mjerno mjesto - mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna
 • operator distribucijskog sustava - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije i posjeduje odgovarajuću dozvolu izdanu od Hrvatske energetske regulatorne agencije
 • korisnik elektroenergetske mreže - fizička i pravna osobe koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac)
 • opskrbljivač - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje ju kupcima
 • opskrbljivač tarifnog kupca - opskrbljivač koji temeljem Zakona o tržištu električne energije ima obvezu javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom
 • tarifni kupac - kupac za kojeg se energija dobavlja na regulirani način i po reguliranoj cijeni, u sustavu obveze javne usluge
 • povlašteni kupac - kupac koji može slobodno izabrati opskrbljivača električnom energijom
 • tarifni sustav - akt kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području Republike Hrvatske, te način primjene tih elemenata.
 • mjesečna novčana obveza - često nazivana i „akontacijska rata“, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju kupaca kategorije kućanstvo
 • tarifne stavke - elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke
 • tarifni model - određena kombinacija tarifnih stavki
 • obračun potrošnje - postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka
 • kategorija potrošnje - kategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke
 • obračunski elementi - komponente tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije
 • javna usluga - usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema nače¬lima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom
 • brojilo električne energije - uređaj koji mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima operatora sustava
 • limitator - odnosno ograničavalo strujnog opterećenja, je uređaj koji kod kupaca ograničava maksimalno strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću. Odluku o ugovorenoj snazi priključka, prema kojoj se utvrđuje i nazivna snaga limitatora, donosi kupac - prema svojim potrebama
 • Odgovor: Bilo koji prigovor koji Kupac ima vezano za Opskrbljivačevo izvršavanje obveza iz Ugovora može biti dostavljen Opskrbljivaču poštom na adresu Opskrbljivača RWE Energija d.o.o.,Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, e-mailom na e-mail adresu Opskrbljivača info@rwe.hr, putem telefona na broj 0800 8777, putem faksa na broj +385 1 6387 452. Prigovor mora sadržavati podatke prikladne za ispravnu identifikaciju Kupca i Ugovora, opis osnova za prigovor, te dokumentaciju ili druge dokaze kojima se prigovor potkrepljuje. Prigovor treba biti vlastoručno potpisan od strane Kupca, osim ukoliko je dostavljen putem telefona ili  e-maila. Ukoliko prigovor ne sadrži podatke koji omogućavaju Opskrbljivaču identifikaciju podnositelja, smatrat će se nepodobnim za postupanje. Opskrbljivač će odgovoriti na prigovor u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora. Opskrbljivač će dostaviti Kupcu pisanu odluku o prigovoru.